قم-استاد حوزه علمیه گفت: پدر و مادر در پرورش فرزندان نقش بسیار مهم بر عهده دارند و در این زمینه باید کوشا باشند.

قم-استاد حوزه علمیه گفت: پدر و مادر در پرورش فرزندان نقش بسیار مهم بر عهده دارند و در این زمینه باید کوشا باشند.


انصاریان: برخی پدران و مادران جهنم ساز هستند