سلیمی گفت: عدم تمایل پزشکان جوان به دستیاری بیهوشی و خالی ماندن صندلی‌های دستیاری بیهوشی در دانشگاههای مختلف کشور موید این موضوع و بحران در آینده سلامت کشور می‌باشد.

سلیمی گفت: عدم تمایل پزشکان جوان به دستیاری بیهوشی و خالی ماندن صندلی‌های دستیاری بیهوشی در دانشگاههای مختلف کشور موید این موضوع و بحران در آینده سلامت کشور می‌باشد.


انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه: موج بالای مهاجرت متخصصین بیهوشی از کشور و خالی ماندن صندلی‌های دستیاری