مرد موتورسواری بامداد دیروز وارد بن‌بستی در خیابان پاسداران شد و شیشه همه خودروهای پارک شده در کوچه را شکست.

مرد موتورسواری بامداد دیروز وارد بن‌بستی در خیابان پاسداران شد و شیشه همه خودروهای پارک شده در کوچه را شکست.


انتقام از همسایه‌های یک دختر در پاسداران تهران