باید هویت ایرانی و اسلامی و شخصیت ملی را در کودکان کشور زنده کنیم / دانش آموز باید به ایرانی بودن خود افتخار کند. تقویت مدارس دولتی مهم است.

باید هویت ایرانی و اسلامی و شخصیت ملی را در کودکان کشور زنده کنیم / دانش آموز باید به ایرانی بودن خود افتخار کند. تقویت مدارس دولتی مهم است.


انتقاد مقام معظم رهبری از بی‌ثباتی در مدیریت آموزش و پرورش؛ ۱۰ سال اخیر، ۵ وزیر و ۴ سرپرست سر کار آمدند؛ این چیز عجیبی است