به گزاشر پایگاه خبری هشت صبح به نقل از خبرآنلاین، میر محمدصادقی در انتقاد از نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان یکدفعه احساساتی می‌شوند و طرح امضا می‌کنند. حسین میرمحمد صادقی در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین گفت: اینکه ما بیاییم یکدفعه بگوییم ساعت تابستانی نخواهیم داشت و از آن طرف مجبور شویم کار ادارات و بانک ها را […]

به گزاشر پایگاه خبری هشت صبح به نقل از خبرآنلاین، میر محمدصادقی در انتقاد از نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان یکدفعه احساساتی می‌شوند و طرح امضا می‌کنند.

حسین میرمحمد صادقی در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین گفت: اینکه ما بیاییم یکدفعه بگوییم ساعت تابستانی نخواهیم داشت و از آن طرف مجبور شویم کار ادارات و بانک ها را از شش صبح بگذاریم که قطعاً سه، چهار ساعت اول هیچ کار مفیدی نمی کنند جز صبحانه خوردن، این کار معلوم است که یک کار تبلیغاتی و غیرکارشناسی بوده که مجلس واردش شده است تا بگوید قبلی ها اشتباه کرده بودند.

وی افزود: از این نمونه ها باز هم وجود دارد، بعضی موارد هم طرح هایی مطرح شده که نهایتاً به نتیجه نرسیده، ولی وقتی دقت می کنیم، اینها طرح هایی است که تحت تأ ثیر جو زودگذر چنین پیشنهادهایی شده و این بدترین آفت برای قانون گذاری است، این که بر اثر یک واقعه و حادثه ای که اتفاق افتاده، نمایندگان مجلس که باید افرادی اهل تأمل و مدارا و صبر باشند، یکدفعه احساساتی و هیجانی شوند و ۱۵ نماینده یک طرحی را امضا کنند، که بیاید در صحن مجلس یا در کمیسیون مطرح شود و وقت مجلس را بگیرد، این آفت بدی است برای قانونگذاری. بنابراین من مجموعاً نمره متوسط به عملکرد مجلس تاکنون میدهم.


انتقادات معاون تقنین مجلس دهم از مجلس یازدهم – پایگاه خبری هشت صبح