سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته است که پوشیدن لباس آستین کوتاه برای کارمندان مرد ممنوع است و اگر بپوشند، با آن‌ها برخورد می‌شود.

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته است که پوشیدن لباس آستین کوتاه برای کارمندان مرد ممنوع است و اگر بپوشند، با آن‌ها برخورد می‌شود.


امر به معروف و نهی از منکر خطاب به ستاد امر به معروف