با فاضل نظری و یک غزل بی قرار

با فاضل نظری و یک غزل بی قرار


امروز با فاضل نظری : بی قرار توأم و در دل تنگم گِله هاست