امروز با عباس یمینی شریف که با شعرهایش خاطره ساز دوران کودکی مان بود ؛ روحش شاد!

امروز با عباس یمینی شریف که با شعرهایش خاطره ساز دوران کودکی مان بود ؛ روحش شاد!


امروز با عباس یمینی شریف : به دست خود درختی می‌نشانم ( به یاد دوران دبستان)