با گرم شدن هوای مازندران این طرح که آیا درنای بلژیکی و همسفر بازمانده از همراهی امید تک درنای سیبری در اُجاکله بماند یا نه از سوی کارشناسان محیط زیست در حال بررسی است تا میزبانی شایسته از این مهمان اروپایی در استان انجام شود.

با گرم شدن هوای مازندران این طرح که آیا درنای بلژیکی و همسفر بازمانده از همراهی امید تک درنای سیبری در اُجاکله بماند یا نه از سوی کارشناسان محیط زیست در حال بررسی است تا میزبانی شایسته از این مهمان اروپایی در استان انجام شود.


اما و اگرهای محل زندگی درنای بلژیکی در ایران