در ایستگاه های مترو تهران ماموران نیروی انتظامی از دختران و زنان بی حجاب می خواهند که برای عبور از گیت و سوار شدن به واگن ها، حجاب به سر کنند و در غیر این صورت اجازه عبور به آنها داده نمی شود.

در ایستگاه های مترو تهران ماموران نیروی انتظامی از دختران و زنان بی حجاب می خواهند که برای عبور از گیت و سوار شدن به واگن ها، حجاب به سر کنند و در غیر این صورت اجازه عبور به آنها داده نمی شود.


الزام به رعایت حجاب برای عبور از گیت مترو در تهران (فیلم)