بهادری جهرمی: اقدامات منزجرکننده برای القای ناامنی مانع رشد دختران نخواهد شد سخنگوی دولت گفت: اقدامات غیر انسانی و منزجرکننده برای القای ناامنی در مراکز رشد علمی، فرهنگی و اقتصادی ایران مانع رشد ‎دختران ایران نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر در […]

بهادری جهرمی:

اقدامات منزجرکننده برای القای ناامنی مانع رشد دختران نخواهد شد

اقدامات منزجرکننده برای القای ناامنی مانع رشد دختران نخواهد شد

سخنگوی دولت گفت: اقدامات غیر انسانی و منزجرکننده برای القای ناامنی در مراکز رشد علمی، فرهنگی و اقتصادی ایران مانع رشد ‎دختران ایران نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر در مدارس کشور در توئیتی نوشت: «نرخ باسوادی زنان و دختران ایرانی پس از انقلاب اسلامی، در دنیا بی‌نظیر است.

اقدامات غیر انسانی و منزجرکننده برای القای ناامنی در مراکز رشد علمی، فرهنگی و اقتصادی ایران، مسیری تکراری است که مانند تلاش‌های نافرجام گذشته، مانع رشد ‎دختران ایران نخواهد شد.»


اقدامات منزجرکننده برای القای ناامنی مانع رشد دختران نخواهد شد