تولید گروه خودروسازی سایپا تا پایان ۱۶ اردیبهشت از ۵۰ هزار و ۶۵۳ دستگاه عبور کرد و رکورد ۵۰ درصدی تولید در این بخش ثبت شد.

تولید گروه خودروسازی سایپا تا پایان ۱۶ اردیبهشت از ۵۰ هزار و ۶۵۳ دستگاه عبور کرد و رکورد ۵۰ درصدی تولید در این بخش ثبت شد.


افزایش ۵۰ درصدی توليد گروه سایپا در مقایسه با سال گذشته/ شکسته شدن رکورد تولید روزانه سايپا