با رأی نمایندگان؛ اعضای تلفیق برنامه هفتم کمیسیون شوراها انتخاب شدند اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، نمایندگان این کمیسیون را برای حضور در جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه انتخاب کردند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه […]

با رأی نمایندگان؛

اعضای تلفیق برنامه هفتم کمیسیون شوراها انتخاب شدند

اعضای تلفیق برنامه هفتم کمیسیون شوراها انتخاب شدند

اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، نمایندگان این کمیسیون را برای حضور در جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تعیین شدند.

بر اساس رأی نمایندگان کمیسیون شوراها، محسن پیرهادی نماینده مردم تهران، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک به عنوان اعضای کمیسیون شوراها در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه انتخاب شدند.


اعضای تلفیق برنامه هفتم کمیسیون شوراها انتخاب شدند