این شبکه با سوء استفاده از احساسات پاک اقشار مختلف مردم به ویژه زنان و جوانان در علاقه به امور معنوی ضمن ایجاد آسیب به کانون امن خانواده درصدد استفاده ضد امنیتی از اعضای خود بودند.

این شبکه با سوء استفاده از احساسات پاک اقشار مختلف مردم به ویژه زنان و جوانان در علاقه به امور معنوی ضمن ایجاد آسیب به کانون امن خانواده درصدد استفاده ضد امنیتی از اعضای خود بودند.


اطلاعیه سپاه: «بازداشت سرشبکه‌های فرقه و شبکه انحرافی تحت هدایت رابطین مستقر در ترکیه و کانادا»