نمایندگان نشست امروز صحن خانه ملت را به اصلاح ساختار برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی از شیوه معرفی نمایندگان مورد اعتماد کاندیدا‌ها برای حضور پای صندوق‌ها تا ساماندهی فرآیند‌های اجرایی توسط وزارت کشور اختصاص دادند.

نمایندگان نشست امروز صحن خانه ملت را به اصلاح ساختار برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی از شیوه معرفی نمایندگان مورد اعتماد کاندیدا‌ها برای حضور پای صندوق‌ها تا ساماندهی فرآیند‌های اجرایی توسط وزارت کشور اختصاص دادند.


اصلاح ساختار برگزاری انتخابات مجلس؛ از شیوه معرفی معتمدان کاندیدا‌ها تا ساماندهی فرآیند‌های اجرایی