استیضاح وزیر صمت یک واقعیت دیگر را هم نشان داد. این‌که برای تأثیر‌گذاری در مجلس نیاز به برخورداری از اکثریت نیست و گاه یک نماینده می‌تواند جوّ را در دست بگیرد. چندان که علیرضا‌بیگی نمایندۀ تبریز با همراهی حضرت‌پور نمایندۀ ارومیه چنین کرد.

استیضاح وزیر صمت یک واقعیت دیگر را هم نشان داد. این‌که برای تأثیر‌گذاری در مجلس نیاز به برخورداری از اکثریت نیست و گاه یک نماینده می‌تواند جوّ را در دست بگیرد. چندان که علیرضا‌بیگی نمایندۀ تبریز با همراهی حضرت‌پور نمایندۀ ارومیه چنین کرد.


استیضاح رأی آورد، وزیر صمت افتاد/ پایان ماه عسل دولت و مجلس؟