استعفای تلگرامی عبدالله گنجی: اجازه ‌فرمایید تا زمانی که می‌نویسم عضویتی در شورای اطلاع رسانی دولت نداشته باشم.

استعفای تلگرامی عبدالله گنجی: اجازه ‌فرمایید تا زمانی که می‌نویسم عضویتی در شورای اطلاع رسانی دولت نداشته باشم.


«استعفای تلگرامی» گنجی، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت