یک سال قبل، یارانه نقدی به حساب سرپرستانی که نسبت به عدم واریز یارانه اعتراض داشتند، واریز و مسدود شد تا پس از یک ماه بررسی، مشخص شود که امکان برداشت وجود دارد یا خیر. حال با گذشت ماه‌ها از این موضوع، همچنان حساب بانکی بسیاری از مردم با پیام مسدودی مبلغ یارانه مواجه است.

یک سال قبل، یارانه نقدی به حساب سرپرستانی که نسبت به عدم واریز یارانه اعتراض داشتند، واریز و مسدود شد تا پس از یک ماه بررسی، مشخص شود که امکان برداشت وجود دارد یا خیر. حال با گذشت ماه‌ها از این موضوع، همچنان حساب بانکی بسیاری از مردم با پیام مسدودی مبلغ یارانه مواجه است.


از اریبهشت تا اردیبهشت؛ یارانه‌ای که همچنان در حساب‌های بانکی «مسدود» است