صحبت‌های جنجالی رحیم‌پور ازغدی، نظریه‌پرداز اصولگرا درباره «جای مُهر بر پیشانی» در فضای مجازی وایرال شده است. رحیم‌پور ازغدی گفت: آقایی که اعدامش کردند (علیرضا اکبری، جاسوس اعدامی) سه تا داغ مهر داشت کیف کردید؟ نمی‌دانم چه کار می‌کنند. من هر چقدر سرم را محکم به مهر می‌زنم نمی‌شود!ً هر چقدر تو نماز خواندی من هم خواندم! / خبرگزاری دانشجو

صحبت‌های جنجالی رحیم‌پور ازغدی، نظریه‌پرداز اصولگرا درباره «جای مُهر بر پیشانی» در فضای مجازی وایرال شده است. رحیم‌پور ازغدی گفت: آقایی که اعدامش کردند (علیرضا اکبری، جاسوس اعدامی) سه تا داغ مهر داشت کیف کردید؟ نمی‌دانم چه کار می‌کنند. من هر چقدر سرم را محکم به مهر می‌زنم نمی‌شود!ً هر چقدر تو نماز خواندی من هم خواندم! / خبرگزاری دانشجو


ازغدی: آقایی که اعدام شد سه داغ مهر بر پیشانی داشت