اردوغان گفت که رقبا با امریکا همکاری می‌کنند تا او را سرنگون کنند. اردوغان ۶۹ ساله گفت: بایدن دستور سرنگونی اردوغان را داد، من این را می دانم. همه مردم این را می‌دانند.

اردوغان گفت که رقبا با امریکا همکاری می‌کنند تا او را سرنگون کنند. اردوغان ۶۹ ساله گفت: بایدن دستور سرنگونی اردوغان را داد، من این را می دانم. همه مردم این را می‌دانند.


اردوغان: جو بایدن دستور سرنگونی من‌را داده است