ادامه حمایت «مکرون» از عناصر ضدانقلاب «مکرون» رئیس جمهوری فرانسه در یک لایو اینستاگرامی در کنار «مصی علینژاد» بر ادامه حمایت خود از عناصر ضدانقلاب تاکید کرد و گفت به زودی با مخالفان ایران دیدار خواهد کرد. دریافت ۱۵ MB

ادامه حمایت «مکرون» از عناصر ضدانقلاب

ادامه حمایت «مکرون» از عناصر ضدانقلاب

«مکرون» رئیس جمهوری فرانسه در یک لایو اینستاگرامی در کنار «مصی علینژاد» بر ادامه حمایت خود از عناصر ضدانقلاب تاکید کرد و گفت به زودی با مخالفان ایران دیدار خواهد کرد.

دریافت ۱۵ MB


ادامه حمایت «مکرون» از عناصر ضدانقلاب