شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی به پرونده متهمان نیلوفر حامدی و الهه محمدی، هر دو متهم را در سه عنوان اتهامی مجرم شناخته و رای خود را صادر کرد.


شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی به پرونده متهمان نیلوفر حامدی و الهه محمدی، هر دو متهم را در سه عنوان اتهامی مجرم شناخته و رای خود را صادر کرد.


احکام بدوی الهه محمدی و نیلوفر حامدی صادر شد