عضو شورای شهر تهران از احصاء ۵۰ هزار موارد خطر در بوستان‌های پایتخت خبر داد.

عضو شورای شهر تهران از احصاء ۵۰ هزار موارد خطر در بوستان‌های پایتخت خبر داد.


احصاء ۵۰ هزار مورد خطر در بوستان‌های پایتخت