رئیس سازمان محیط زیست: اجرای قانون هوای پاک به اعتبارات مناسبی نیاز دارد سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست گفت: امیدوارم در بودجه ۱۴۰۲ برای اجرای قانون هوای پاک اعتبارات مناسبی به دستگاه‌ها تعلق بگیرد. دریافت ۲۰ MB

رئیس سازمان محیط زیست:

اجرای قانون هوای پاک به اعتبارات مناسبی نیاز دارد

اجرای قانون هوای پاک به اعتبارات مناسبی نیاز دارد

سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست گفت: امیدوارم در بودجه ۱۴۰۲ برای اجرای قانون هوای پاک اعتبارات مناسبی به دستگاه‌ها تعلق بگیرد.

دریافت ۲۰ MB


اجرای قانون هوای پاک به اعتبارات مناسبی نیاز دارد