بندرترکمن- روحانی اهل سنت بندرترکمن با بیان این که گلستان سرزمین وحدت و مودت است، گفت: اجتماعات بزرگ شیعه و سنی در کنار هم در محکوم کردن اغتشاشات اخیر نمایانگر وحدت در گلستان است….

بندرترکمن- روحانی اهل سنت بندرترکمن با بیان این که گلستان سرزمین وحدت و مودت است، گفت: اجتماعات بزرگ شیعه و سنی در کنار هم در محکوم کردن اغتشاشات اخیر نمایانگر وحدت در گلستان است.


اجتماعات مردم در محکوم کردن اغتشاشات نمایشگر وحدت در جامعه است