مطالعه جدید دانشگاه آنگلیای شرقی انگلستان نشان می‌دهد که کیفیت پایین هوا می‌تواند باعث نقص‌های شناختی در نوزادان و کودکان نوپا شود و تأثیر منفی بر رشد مغز کودکان و به‌طور بالقوه عواقب مادام‌العمر داشته باشد.

مطالعه جدید دانشگاه آنگلیای شرقی انگلستان نشان می‌دهد که کیفیت پایین هوا می‌تواند باعث نقص‌های شناختی در نوزادان و کودکان نوپا شود و تأثیر منفی بر رشد مغز کودکان و به‌طور بالقوه عواقب مادام‌العمر داشته باشد.


اثرات آلودگی هوا بر کودکان زیر دو سال