با افتتاح سبزترین خط آهن کشور یعنی راه آهن میانه- بستان آباد- تبریز، حوزه حمل و نقل خط آهن ایران به اروپا متصل می‌شود.

با افتتاح سبزترین خط آهن کشور یعنی راه آهن میانه- بستان آباد- تبریز، حوزه حمل و نقل خط آهن ایران به اروپا متصل می‌شود.


اتصال ترانزیت ریلی ایران به اروپا