ابطحی نوشت: از وقتی مسجد پایگاه سیاسی و جناحی شد و امامت و امور آن مدیریت شد و رفتن به مساجد مساوی شد با حمایت از یک جناح حکومتی، خیلی از متدینان که گمان می‌بردند مسجد محل معنویت و رابطه با خداست، از آن بریدند.

ابطحی نوشت: از وقتی مسجد پایگاه سیاسی و جناحی شد و امامت و امور آن مدیریت شد و رفتن به مساجد مساوی شد با حمایت از یک جناح حکومتی، خیلی از متدینان که گمان می‌بردند مسجد محل معنویت و رابطه با خداست، از آن بریدند.


ابطحی: از وقتی مساجد پایگاه سیاسی شد، متدینان از آن بریدند