شهرت آمنه سادات ذبیح‌پور اما به تهیه گزارش‌های امنیتی و افشاگرانه در خصوص برخی اتفاقات مهم در کشور بر می‌گردد.

شهرت آمنه سادات ذبیح‌پور اما به تهیه گزارش‌های امنیتی و افشاگرانه در خصوص برخی اتفاقات مهم در کشور بر می‌گردد.


آمنه‌سادات ذبیح‌پور، خبرنگار جنجالی صداوسیما ازدواج کرد؟ (عکس)