از جمعه ۵ می، روند رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در تهران و دیگر نمایندگی‌های ترکیه در ایران آغاز شده و تا روز یکشنبه ۷ می، ادامه دارد.

از جمعه ۵ می، روند رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در تهران و دیگر نمایندگی‌های ترکیه در ایران آغاز شده و تا روز یکشنبه ۷ می، ادامه دارد.


آغاز انتخابات ترکیه در ایران