برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۹۸۵۲۲
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۴
در سال 97 بالغ بر 38 میلیارد و 927 میلیون دلار ارز در بازار بین بانکی معامله شده که یورو با 45.9 درصد و یوان با 26.1 درصد بیشترین سهم را در بین ارزهای معامله شده در این بازار داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعات گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، در بخش وضع اقتصادی کشور، مجموع معامله ارزی در بازار بین بانکی کشور در سال 1397 به تفکیک ارزهای معامله شده درج شده است.

طبق این گزارش، معــادل 38 میلیارد و 927 میلیون دلار ارز شــامل یورو، درهم امارات متحده عربی، یـوآن چـین، وون کـره جنـوبی و سـایر ارزهـا در بـازار بین‌بـانکی معاملـه شـد کـه نسـبت بـه ســال قبــل از آن 9.5 درصــد کــاهش داشــت. در ایــن ســال یـورو بیشـترین سـهم از مبـادلات بـازار بین‌بـانکی را بـه خـود اختصــاص داد.

ســهم ایــن ارز بــا 2.4 واحــد درصــد افــزایش نسبت بـه سـال 1396 بـه 45.9 درصـد رسـید. در سـال مـورد بررسی، سهم یوآن چین از کـل مبـادلات بـازار بین‌بـانکی 26.1 درصد بود که نسبت به سال قبل از آن 11.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

درهم امارات و وون کـره جنـوبی نیـز بـه ترتیـب ســهم 2 و 9.4 درصــدی از معــاملات بــازار بین‌بــانکی را بــه خود اختصـاص دادنـد. در ایـن سـال سـهم سـایر ارزهـا نیـز بـا 10.4 واحد درصد افزایش نسبت بـه سـال قبـل از آن، بـه 21.1 درصد رسید. 

بانک مرکزی در این گزارش تصریح کرده است که فاصله نرخ رسمی دلار با نرخ این ارز در بازار آزاد در سال 97 به طور متوسط معادل 146.4 درصد بوده است.
روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: